10 หลักการในการรับผิดชอบต่อสังคม

0
1179

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (IPG Mediabrands) ได้ประกาศ 10 หลักการในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ที่ทำงานในแวดวงสื่อและการตลาดสามารถนำไปยึดเป็นหลักในการทำงานหรือประยุกต์ใช้ได้

1.Promote Respect (เคารพในสิทธิการทำงานซึ่งกันและกัน)

การเคารพสิทธิในการทำงานของแต่ละคน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานระหว่างเอเยนซี่ มีเดียพาร์ทเนอร์ แบรนด์ และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิในที่นี้รวมถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคล เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และเพศ

2.Protect People (ป้องกันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม)

เลือกนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้คนในสังคมทุกกลุ่ม เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำงานร่วมกันนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ ควบคุมและป้องกันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ที่จะกระทบต่อสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือกระทบต่อการเข้าถึงการบริการสาธารณะต่าง ๆ

3.Diverse and Representative (เป็นตัวแทนความหลากหลายในสังคม)

เนื้อหาที่นำเสนอต้องสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมและเป็นตัวแทนหลากหลายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ เพศทางเลือก รสนิยมทางเพศ ภูมิหลัง อายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจ และความเชื่อ เมื่อใดก็ตามที่มีการสื่อสารการตลาดต้องระวังการนำเสนอเนื้อหาที่ต่อต้านความหลากหลายและความเท่าเทียมกันในสังคม

4.Data Collection and Use (การบริหารจัดการและใช้ข้อมูลอย่างโปร่งใสตามกฎหมาย)

การรวบรวม ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลของผู้บริโภค ข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลของลูกค้า ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม ความโปร่งใส และตามมาตรฐานของบริษัท ข้อมูลทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ตามสิทธิที่ผู้เรียกร้องพึงมีโดยดูจากคำประกาศของบริษัท

5.Children’s Wellbeing (คำนึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพของเด็กและเยาวชน)

งานทุกชิ้นของเอเยนซี่ มีเดียพาร์ทเนอร์ แบรนด์ และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างต้องรับผิดชอบสวัสดิภาพและสุขภาพของเด็กและเยาวชน ซึ่งทุกฝ่ายต้องให้ความเชื่อมั่นในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและสุขภาพของเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.No Hate Speech (ไม่มีและไม่ใช้คำพูดที่มุ่งร้าย)

หลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้คำพูดหรือเนื้อหาที่สื่อถึงเจตนาที่ไม่ดีต่อผู้อื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ ความผิดปกติทางร่างกาย หรือลักษณะเฉพาะของกลุ่มและบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งไม่เข้าร่วมแพลตฟอร์มหรือกลุ่มสื่อที่มีความมุ่งร้ายต่อผู้อื่นด้วย

7.No Misinformation/Disinformation (นำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้อง)

ทุก ๆ การนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนี้ต้องแจ้งที่มาของแหล่งข้อมูลเสมอ ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้เช่นกัน

8.Enforce Policy (ใช้และปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับอย่างหนักแน่น)

มีความหนักแน่นในการใช้และปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับ รวมทั้งศึกษาข้อกำหนดและนโยบายขององค์กรของทีมงานหรือผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง

9.Advertising Transparency (ดำเนินงานสื่อสารการตลาดด้วยความโปร่งใส)

ผู้ที่ทำงานในแวดวงสื่อสารการตลาดจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการทำงาน ที่เน้นความโปร่งใสต่อตัวเองและผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง

10.Accountability (แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ)

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด ไม่ว่าจะเป็นนักการตลาด เอเยนซี่ สื่อและแพลตฟอร์มต้องแสดงถึงความน่าเชื่อถือ โดยไม่ปกปิด ปิดบัง การดำเนินการทุกอย่างต้องสามารถตรวจสอบได้ภายใต้ข้อกฎหมายและคำประกาศขององค์กร


 

เกี่ยวกับ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส  (IPG Mediabrands) คือองค์กรระดับโลกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเครือ Interpublic Group (NYSE: IPG) เราบริหารและดูแลการลงทุนทางด้านการสื่อสารการตลาดให้กับลูกค้าที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐใน 130 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารรวมตัวกันมากกว่า 10,000 คน

ที่มา: https://www.businesswire.com/news/home/20200625005775/en/IPG-Mediabrands-Introduces-Media-Responsibility-Principles-Improve