Monthly Archives: July, 2018

2018 Industry Update

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย เปิดออฟฟิสต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำในการพูดคุยถึงทิศทางของอุตสาหกรรมโฆษณาในบ้านเรา 11 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนจากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยได้เข้ามา เพื่อร่วมรับฟังการบรรยายและพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับ ข้อมูลล่าสุดของสถานการณ์ในอุตสาหกรรมโฆษณาของประเทศไทยจาก คุณวรรณี รัตนพล ประธานกรรมการบริหาร แห่ง ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างมากมายโดยทาง คุณวรรณี ได้ให้มุมมองของนักโฆษณาทั้งในส่วนของความนิยมของช่อง พฤติกรรมการรับสารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการวางแผนงบประมาณของสื่อในแต่ละปี การเติบโตของสื่อ Digital และการปรับตัวของสื่อโทรทัศน์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดย คุณวรรณี ได้เปิดเผยมุมมองว่า...
- Advertisment -

Most Read