HomeIPG SOCIETYไอพีจี รับ 10 รางวัลจากการประกวดผลงานทางด้านสื่อโฆษณาในงาน MAAT Media Award 2016

ไอพีจี รับ 10 รางวัลจากการประกวดผลงานทางด้านสื่อโฆษณาในงาน MAAT Media Award 2016

 ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ได้รับ 10 รางวัลจากการประกวดผลงานทางด้านสื่อโฆษณาในงาน MAAT Media Awards 2016 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Be Different” ที่เน้นในเรื่องของการวางแผน และกลยุทธ์ในการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องเพราะในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการเข้าถึง และรับสื่อแบบมัลติสกรีน (Multi Screen) มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผลงานการวางแผน และกลยุทธ์ในการใช้สื่อโฆษณาครั้งนี้ต้องแปลก และแตกต่าง อีกทั้งต้องสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยผลงานสื่อโฆษณาในแต่ละประเภทได้ถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านสื่อ, นักการตลาด, นักวิชาการ และคณาจารย์ในสถาบันต่าง ๆ โดยผลงานของไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ได้รับรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ประกอบด้วย Initiative ได้รับ 6 รางวัล UM 2 รางวัล และ BPN 2 รางวัล

6 รางวัลที่ Initiative ได้รับคือ

หมวด Best use of OOH and Transit

 01
Gold จากผลงานชื่อ The Magic of Bubbles ของผลิตภัณฑ์ Johnson’s Baby


หมวด
Ambient and Special Events

bronze_01Bronze จากผลงานชื่อ The Magic of Bubbles ของผลิตภัณฑ์ Johnson’s Baby

bronze_02Bronze จากผลงานชื่อ Field of Dream ของผลิตภัณฑ์ Chang

หมวด Effectiveness Award
bronze_03
Bronze จากผลงานชื่อ I Want Mother’s Day too ของผลิตภัณฑ์ Krungsri First Choice

silver_02

Silver จากผลงานชื่อ The Fountain of Youth ของผลิตภัณฑ์ Brand’s Bird Nest

หมวด  Best Communication Strategy

silver_01Silver จากผลงานชื่อ The Fountain of Youth ของผลิตภัณฑ์ Brand’s Bird Nest

2 รางวัลที่ BPN ได้รับคือ

หมวด Best use of Social
bronze_04
Bronze จากผลงานชื่อ I’m Sorry ของผลิตภัณฑ์ Doi Kham

หมวด Best Engagement Strategy
bronze_05
Bronze จากผลงานชื่อ I’m Sorry ของผลิตภัณฑ์ Doi Kham

2 รางวัลที่ UM ได้รับคือ

หมวด Effective Award
bronze_06
Bronze จากผลงานชื่อ At the Heart of the Matter ของผลิตภัณฑ์ Big C

หมวด  Best Communication Strategy
bronze_07
Bronze จากผลงานชื่อ At the Heart of the Matter ของผลิตภัณฑ์ Big C


นายธราภุช จารุวัฒนะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “ต้องขอชื่นชมกับทีมงานที่สามารถทำให้การวางแผน รวมถึงกลยุทธ์การใช้สื่อของลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงาน MAAT Media Award 2016 ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ในการดำเนินงานทางด้านสื่อ ตลอดจนบุคลากรของเรามีคุณภาพ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments